Logo Igualada Som-hi

Igualada dins Igualada /️
Igualada a la Conca /️
Igualada a Catalunya /️
Igualada Som-hi

Programa Igualada Som-hi

HABITATGE

Tothom qui vulgui viure a Igualada, ha de poder viure a Igualada. El context de crisi socioeconòmica, la manca d’oferta d’habitatge de lloguer públic, la precarietat laboral, el sobreendeutament de les famílies i la pèrdua de poder adquisitiu ha provocat que un percentatge important de persones en situació de vulnerabilitat es trobin en una franja de risc d’exclusió residencial i social. La realitat d’aquestes persones es complica molt més quan s’hi afegeixen diverses situacions de vulnerabilitat i precarietat com la dificultat d’accés al mercat laboral, els sous precaris, les prestacions inferiors al índex de suficiència, el fet de disposar d’una dèbil xarxa de suport relacional i social, el desconeixement de la cultura i la llengua del país d’acollida o el fet de no comptar amb permís de residència o treball, entre d’altres.

A la ciutat d’Igualada hi manca un paquet de mesures de xoc - respectuós i garant del dret a l’habitatge- per aconseguir un autèntic reforçament del mercat del lloguer i de l’oferta de lloguer social. El parc d’habitatge social és pràcticament inexistent (35 pisos de lloguer social gestionats per l’Oficina Local d’Habitatge, s’ha produït un augment del preu del lloguer d’un 20% els darrers dos anys, situant-se en 447€/mes de mitjana. Entre 2013 i 2017 s’han produït 828 desnonaments, d’ells 534 per impagament del lloguer. I existeixen aproximadament 2000 pisos buits segons la PAH i és una de les poques capitals de comarca que no té un Pla Local d’habitatge.

Que no hi hagi persones al carrer, que les persones i famílies no perdin l’habitatge, i que no hi hagi persones mal allotjades, és possible si hi ha voluntat i convenciment de transformar un model de societat que s’esgota i s’aferra en arrossegar-nos només en benefici d’uns quants.

 1. Redactarem el Pla Local de l’Habitatge per garantir el dret a l’habitatge per a tothom. Ho farem amb consens amb el tercer sector, moviments socialis com la PAH, el Sindicat de Llogueteres, partits polítics i agents immobiliaris.
 2. Convocarem ajudes per al lloguer amb especial atenció als col·lectius en dificultats d’accés a una vivenda.
 3. Impulsarem habitatge públic i per a fer-ho recuperarem la Promotora Igualadina Municipal d’Habitatge (PIMHa).
 4. Convocarem ajudes per a la rehabilitació de pisos buits per evitar que a la ciutat hi hagi zones fosques i buides. Els pisos que rebin ajudes seran destinats a habitatge social.
 5. Crearem una borsa de pisos habitats per gent gran (matrimonis, dones soles,...) disposats a ser compartits amb estudiants universitaris i joves.
 6. Estudiarem els casos d’ocupació a la ciutat i donarem sortida a les diferents situacions. Perseguirem les màfies i donarem resposta a les famílies afectades.
 7. Reimpulsarem l’Oficina Local d’Habitatge (OLH): crearem la figura del treballador social especialitzat en habitatge i que intervingui en la valoració d’alternatives d’habitatge i de concessió de recursos; elaborarem informes a petició dels jutjats i per a les diferents prestacions relacionades amb l’habitatge en els quals la valoració social és vinculant; intervindrem entre les parts implicades en cas de risc de desnonament i consolidarem el SIDH (Servei d’Intermediació en Deutes d’Habitatge).
 8. Sancionarem els pisos buits en mans dels bancs, tal i com va demanar la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) al ple municipal.
 9. Dissenyarem i mantindrem actualitzat un mapa de recursos municipal en matèria d’habitatge que propiciï el treball transversal amb entitats del tercer sector per coordinar diferents actuacions residencials en relació a les xarxes d’inclusió (gent gran, víctimes de violència masclista, infància, ex-tutelats, persones sense llar,...).
 10. Donarem suport a les noves fórmules d’habitatge: masoveria urbana, cooperatives d’habitatge i habitatges amb espais comuns i sense segregació.
 11. Dret a l’habitatge en cas d’emergència. Amb programes municipals i supramunicipals garantirem el reallotjament si es perd l’habitatge.
 12. Dotarem el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de polítiques per defensar l’habitatge social.
 13. Obrirem les portes al “home sharing” (habitatges compartits) i regularem els habitatges d’ús turístic (HUT) perquè no tinguin un efecte negatiu en els preus dels lloguers.
 14. Ampliarem l’oferta de les promocions de pisos Viu B i de la residència Pare Vilaseca.
 15. Convertirem l’Hotel Ciutat d’Igualada en un edifici d’usos residencials: estudiants, gent jove, gent gran i una sala d’estudis pel barri.

ECONOMIA

Volem que Igualada sigui una ciutat on viure, treballar i ser feliç. La indústria de la ciutat ha canviat però els reptes que té el món industrial són molts i la ciutat els ha d’agafar, al mateix moment en el qual es potencia el sector serveis amb activitats com el comerç i el turisme.

Volem que Igualada i la Conca d’Òdena sigui un territori d’activitat econòmica tot dotant-lo de les infraestructures necessàries perquè sigui un territori competitiu. Apostem tant pels sectors tradicionals (tèxtil, pell i paper) com per als sector de present i de futur respectuosos amb el medi ambient (economia verda, indústries netes, empreses tecnològiques).

Barcelona és la nostra porta d’entrada a Europa i el món. Estar a prop d’una ciutat global ens ha de fer aprofitar tot allò positiu i evitar tot allò negatiu. També hem de crear sinèrgies amb les capitals comarcals de l’A-2, l’Eix Transversal i l’Eix Diagonal. Tindrem la visió global i actuarem de manera local.

 1. Crearem una Agència Municipal de suport al petit comerç amb la participació dels comerciants on s’escullin, conjuntament, actuacions urbanístiques i lúdiques per incentivar les compres. El petit comerç serà la nostra prioritat. No volem un govern que malmeti més el petit comerç ni faci vestits a mida de les grans superfícies.
 2. Unirem les borses de treball existents a la ciutat i la comarca en una de sola per millorar els processos de cerca de feina i orientació laboral. Crearem una única borsa tot unint la de l’Ajuntament, la de la Unió Empresarial, la del Servei d’Ocupació de Catalunya i la del Consell Comarcal.
 3. Impulsarem una prova pilot del programa europeu APEUs (Àrees de Promoció Econòmica Urbana) per reactivar àrees concretes del centre tractant-les com un sol espai comercial a cel obert.
 4. Ajudarem el petit comerç a fer el pas cap a l’e-commerce i tenir facilitats per implantar la tecnologia.
 5. Implantarem mecanismes perquè el Rec.0 tingui un retorn a la ciutat i no afecti els períodes de més activitat als comerços.
 6. Volem que Igualada sigui la primera ciutat mitjana de Catalunya en desplegar la xarxa de telecomunicacions 5G.
 7. Prioritzarem els ajuts a empreses que contractin aturats i aturades des de llarga durada. Sobretot desocupats i desocupades dels dos col·lectius amb un risc principal d’exclusió per accedir a una feina com són els joves, les dones i les persones majors de 45 anys. També persones que necessitin accedir a un permís de treball per regularitzar la seva situació i persones amb diversitat funcional.
 8. Crearem sinèrgies entre els sectors tradicionals i les empreses tecnològiques. Afavorirem la creació d’un clúster tecnològic i avançarem cap a la Quarta Revolució Industrial (Indústria 4.0).
 9. Reactivarem el Consell Econòmic i Social de la Comarca de l’Anoia (CESCA) amb la participació dels agents polítics, socials i econòmics del territori per planificar conjuntament el nostre futur.
 10. Reforçarem l’Oficina de Turisme juntament amb el Consell Comarcal per implicar tots els agents de la comarca: dissenyarem més rutes turístiques entre setmana i el cap de setmana amb guies turístiques, i impulsarem el turisme d’incentius (fires, congressos i convencions empresarials) tot implicant les empreses locals (proposaran experiències com visites a les fàbriques).
 11. Crearem una imatge corporativa de ciutat identifiqui Igualada arreu i que sigui un element visual i memorable.
 12. Garantirem el dret al treball amb programes contra l’atur, especialment el juvenil i dels majors de 45 anys. També amb atenció a l’atur femení.
 13. Dissenyarem plans per crear ocupació de qualitat i programes de suport i d’incentiu a l’economia social i solidària, a l’emprenedoria col·lectiva i a les cooperatives. Crearem programes d’ajuda als autònoms, petits empresaris i cooperatives perquè creïn ocupació.
 14. Crearem un nou Mercat Municipal al nord de la ciutat, darrere la Sagrada Família. El Mercat de la Masuca tindrà un nou edifici i ha de ser un gran aparador de l’economia km 0. Fomentant l’economia km 0, que té valors implícits com menjar bé i la salut.
 15. Incentivarem els espais de coworking pensats per a professionals que gaudeixen del teletreball o de startups locals.

POLÍTIQUES SOCIALS

Volem que la roda que fa girar la ciutat, giri per a tothom. Una fiscalitat socialment justa i equitativa. Entenem l’equitat com els diferents mecanismes que contribueixen a l’extensió dels serveis públics a tots els ciutadans, independentment del seu nivell de renda i del diferent grau en el que aquests han de contribuir al manteniment dels mateixos. Partim de la premissa que l’equitat i la racionalitat econòmica no són incompatibles en les finances locals, sinó que són perfectament complementaris. De fet, assolir aquesta complementarietat és aplicar polítiques d’esquerres.

Creiem que és l’hora d’apostar i avançar, de manera ferma, en la municipalització o remunicipalització dels serveis públics, com un pas endavant en l’equitat i la universalitat. La gestió directa de determinats serveis com el del subministrament d’aigua, les escoles bressol i d’arts, del transport públic urbà, de l’atenció domiciliaria, entre d’altres, dota a l’ajuntament d’un major control i garantia de qualitat del servei, en totes les seves vessants, així com d’un correcte manteniment i renovació de les infraestructures necessàries, per oferir el servei en condicions de qualitat. Per altra banda no s’ha d’oblidar la implementació d’auditories dels serveis externalitzats per comprovar la seva gestió i el seu correcte funcionament.

Reivindicació dels drets bàsics i en la lluita contra la pobresa energètica. Els govern d’Igualada no pot escapolir-se de la responsabilitat que té respecte al subministrament domiciliari de l’aigua. Gestionar el servei d’aigua mirant l’interès públic passa per disposar del quadre de comandament de l’obtenció de l’aigua del medi, d’una manera sostenible. Igualada no pot tenir privatitzada la gestió de l’aigua/medi. Ni per raons ambientals, ni socials, ni polítiques.

Els governs municipals són els més pròxims a la ciutadania. Els darrers anys el municipalisme ha vist escapçades les seves competències, però en canvi des dels pobles i ciutats hem viscut de manera directa el patiment de la ciutadania i l’increment de les necessitats més bàsiques. Entre les primeres necessitats per viure, a més de l’alimentació, l’habitatge i el treball, hi ha les relatives als subministraments d’aigua, de llum, de gas, de transport i de telecomunicacions. La crisi ha fet que moltes persones no puguin fer front als subministres, i mentrestant les empreses han augmentat el preu de tots aquests serveis bàsics per mantenir el negoci. Els governs locals com administracions més properes a la ciutadania hem d’emprendre una paper decisiu en la reivindicació dels drets bàsics i en la lluita contra la pobresa energètica.

 1. Implantarem la tarifació social que consisteix en posar en marxa un sistema de pagament de les taxes dels serveis públics municipals en funció del nivell de renda.
 2. Introduirem mesures de Responsabilitat Social en les clàusules per a la contractació d’empreses que treballin per a l’Ajuntament i els seus ens.
 3. Garantirem l’autonomia alimentària els subministraments bàsics. L’alimentació bàsica és un dret que té tothom. Impulsarem plans contra la pobresa energètica.
 4. Posarem en marxa plans i programes per donar resposta a les persones en risc d’exclusió: plans contra la pobresa infantil i contra les situacions de pobresa de les persones grans.
 5. Crearem un programa específic de prestacions socials adreçat a les famílies monoparentals i monomarentals amb fills i filles a càrrec en situació d’atur o precarietat laboral.
 6. Mantindrem el suport a les entitats solidàries dels diferents projectes de cooperació i impulsarem nous projectes des del propi Ajuntament.

ECOLOGIA

Volem que Igualada sigui una de les ciutats capdavanteres en afrontar el repte de la transició energètica, és a dir, la lluita contra el canvi climàtic. Tenim dret a una Igualada més compromesa amb el medi ambient, entenent aquest compromís com a element clau per augmentar la qualitat de vida de la ciutadania a tots els barris. Per a fer-ho possible, impulsarem el canvi necessari a les polítiques mediambientals de la ciutat en aspectes com la recollida de residus, l’estalvi energètic i el verd de la ciutat.

 1. Igualada ha de complir els estàndards europeus de reciclatge. Cal fer totes les mesures perquè això sigui així. Posarem en marxa el sistema de recollida porta a porta amb una primera prova pilot i els contenidors intel·ligents. Qui recicli correctament, pagarà menys a la taxa de recollida d’escombraries. Fomentarem el reciclatge en sectors clau com l’hosteleria i la indústria i augmentarem l’ús de les deixalleries mòbils. Promourem l’economia circular a les empreses.
 2. Vetllarem perquè els serveis de neteja de la ciutat siguin efectius i eficients i tinguem una ciutat neta. Impulsarem mesures de millora del civisme en la tinència d’animals.
 3. Municipalitzarem el servei de l’aigua amb un estudi previ per saber la millor fórmula de gestió pública i una posterior posada en marxa del pla d’acció.
 4. Incrementarem la presència de vegetació i arbrat adient als carrers. Incrementarem els parcs i espais verds que utilitzin aigua freàtica per regar o com element ornamental. Promourem la plantació de vegetació de baix consum hídric.
 5. Promourem el canvi cap una tecnologia lluminària més eficient i amb menys contaminació lumínica.
 6. Impulsarem els projectes d’autogeneració d’energia als edificis públics i donarem suport a particulars i empreses perquè puguin tenir instal·lacions d’autogeneració d’energia. Fomentarem l’ús d’energies renovables, l’estalvi energètic i la compra agrupada dels subministraments municipals a cooperatives. Impulsarem un pla integral d’eficiència de tots els equipaments i infraestructures municipals.
 7. Acabarem els projectes pendents d’endegament del riu Anoia al seu pas per Igualada en col·laboració amb les poblacions veïnes.
 8. Fomentarem les campanyes d’educació ambiental per a tota la població.
 9. Impulsarem estudis sobre la qualitat de l’aire. És especialment preocupant la situació del barri de Montserrat pel que fa a les indústries contaminants que l’envolten.

URBANISME

Volem que Igualada entri per fi al segle XXI, establint el model urbà dels propers 10 anys, la Igualada del 2030. Tenim dret a tenir una ciutat amb un equilibrat repartiment de serveis públics, habitatge, activitat econòmica i espai urbà, tant per desplaçar-se com per estar-hi (espais verds, parcs i places). Per això volem un nou planejament urbanístic, per què el conjunt de la ciutat ha de tenir una bona qualitat de vida, garantint així que no hi hagi barris de primera i de segona.

 1. Impulsarem el pla “Barris de Primera”. Cada barri tindrà el seu eix comercials amb més espais pels vianants tot començant pel carrer Pau Muntadas al barri de Montserrat, el carrer Masquefa a Set Camins i l’avinguda de la Pietat al barri de Fàtima. Una altra de les mesures és que cada barri tingui una sala d’estudi per posar les màximes facilitats als estudiants de la ciutat. Una de les primeres a fer-se serà al barri de Set Camins, en un solar de propietat municipal de l’avinguda Doctor Pasteur. Ubicarem gimnassos de carrer a tots els barris de la ciutat per apropar l’activitat esportiva a tothom i impulsarem activitats culturals a cada barri d’acord amb el teixit associatiu de cada zona. Nomenarem un regidor de barri i convocarem assemblees anuals amb la presència de l’alcalde. Augmentarem la seguretat de la ciutat amb la potenciació del policia de barri.
 2. Impulsarem la transformació del barri del Rec. Volem que sigui un “barri europeu”: verd, creatiu i tecnològic. Promourem la seva recuperació amb consens amb els propietaris per generar una nova ciutat dins la ciutat, amb mixtura d’usos perquè hi hagi habitatge, comerç, equipaments i activitat econòmica i industrial.
 3. Reformarem el passeig de Verdaguer amb un concurs d’idees que en reestructuri els usos. Entre els objectius principals volem millorar-ne l’accessibilitat, la seguretat i la comoditat dels espais per als vianants.
 4. Exigirem a la Generalitat el soterrament del pas a nivell del tren i l’acabament de la Ronda Sud fins a Jorba i l’accés a Igualada.
 5. Crearem la gran illa central d’Igualada, tot pacificant l’accés del vehicle privat a l’illa urbana delimitada pel passeig de les Cabres, plaça de la Creu, carrer de Santa Caterina, passeig de Jacint Verdaguer i carrer de la Misericòrdia.
 6. Impulsarem polítiques per rejovenir el nucli antic. Buscarem nous inquilins per als locals comercials i fàbriques buides, donarem nous usos als edificis emblemàtics i incentivarem la rehabilitació de pisos amb programes per destinar-los a lloguer social.
 7. Promourem els estudis i els processos participatius necessaris per disposar d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
 8. Impulsarem un programa de gestió de solars buits. Arribarem amb acords amb els propietaris per utilitzar els solars com a espais de joc, places de barri o horts urbans. Seran espais de convivència i cohesió.
 9. Rehabilitarem la façana de la ciutat a la riera de l’Espelt al barri de Fàtima.
 10. Millorarem el manteniment dels cementiris: completarem el Cementiri Nou i dignificarem els espais dels no creients i dels pobres, al Cementiri Vell.

MOBILITAT

Volem fer real el dret a gaudir de la ciutat d’Igualada, dels seus equipaments cívics, esportius, culturals, de les seves activitats, en definitiva, de la vida de la ciutat. I per garantir aquest dret hem d’assegurar que les persones s’hi poden desplaçar a peu o en bicicleta de manera segura, còmode i amb itineraris accessibles, a la vegada que promoure un ús racional del cotxe i un major ús del transport públic.

 1. Crearem una xarxa de carrils bicicleta que connecti els barris i els equipaments educatius, esportius, culturals i cívics.
 2. Posarem en marxa un pla de millora de la seguretat viària, revisant les fases semafòriques perquè siguin accessibles per tothom i reformant les voreres a les cruïlles per millorar la visibilitat entre vehicles i vianants, a és d’adaptar els passos de vianants a persones amb mobilitat reduïda o que no hi veuen o no hi senten.
 3. Consolidarem els eixos de vianants nord-sud i oest-est. Cal un itinerari còmode, segur i accessible entre el Passeig i l’avinguda de Barcelona, per a cotxets de nadons i cadires de rodes. Instal·larem rampes automàtiques al carrer Lleida i l’avinguda Balmes per salvar el desnivell nord-sud. Donarem continuïtat a l’eix de vianants oest-est entre l’Escorxador i el Mercat de la Masuca tot actuant al carrer de la Virtut i al carrer Milà i Fontanals. Millorarem les voravies de l’avinguda de Barcelona. Connectarem el carrer Capellades i el carrer Calaf amb la generació d’una plaça darrere la Sagrada Família on hi crearem un segon mercat municipal i una segona biblioteca pel nord de la ciutat.
 4. Millorarem les connexions amb els municipis de la Conca d’Òdena. Cal una reordenació dels accessos viaris per fer-los més segurs per als vianants i per a les bicicletes, en convivència amb els vehicles. Crearem una gran passarel·la sobre el riu Anoia per unir el Rec i Montbui i allargarem el passeig Verdaguer fins a Vilanova, un cop la via del tren estigui soterrada.
 5. Estudiarem la gestió de les zones de càrrega i descàrrega per optimitzar-hi els temps d’estada. Proposem mesures logístiques urbanes per a la distribució a l’última milla amb vehicles més petits i més sostenibles. Tindrem en compte la possibilitat de desenvolupar una aplicació que permeti, mancomunadament, gestionar els temps d’estada a les zones de càrrega i descàrrega.
 6. Millorarem la xarxa de transport públic de la Conca. Cal més informació a les parades d’autobús. Implementarem millores per facilitar la intermodalitat a l’estació d’autobusos, tant en horaris com en el disseny de l’estació.
 7. Buscarem aliances per disposar de dues infraestructures cabdals per la comunicació amb Barcelona. A curt termini, el carril Bus-VAO a la B-23 des de Molins de Rei per garantir un temps de viatge de 40 minuts en autobús i cotxes amb 3 o més passatgers. A mitjà termini, lluitarem per fer realitat un tren gran i ràpid fins a Barcelona i tot el projecte de l’Eix Transversal Ferroviari que es troba redactat i inclòs al Pla de Viatgers de Catalunya.
 8. Impulsarem la transició energètica del parc de vehicles de la ciutat. Fomentarem la instal·lació de punts de recàrrega als aparcaments soterrats, a l’estació d’autobusos i als grans equipaments. Promourem l’aparició de cooperatives de lloguer de vehicles elèctrics. Regularem la circulació dels nous mitjans de transport, com ara els patinets elèctrics.

SALUT

Dret a una vida saludable. A Igualada Som-hi entenem la salut com una forma de vida autònoma, solidària i joiosa i ho considerem un dret fonamental per a totes les persones. La salut individual i col·lectiva depèn sobretot de determinants de tipus social, econòmic, ambiental i laboral, i com aquests condicionen la nostra vida i el nostre futur, la qual cosa es tradueix en un pitjor estat de salut entre els col·lectius socialment menys afavorits.

Només amb intervencions intersectorials sostingudes, equitatives i eficients que posin en pràctica l’enfocament de la salut a totes les polítiques es pot aconseguir una millora substancial de la salut de tothom i la reducció de les desigualtats socials en salut. També és important fomentar l’avaluació de l’impacta en salut de les diferents polítiques de les administracions.

Entenem la salut pública i l'atenció primària i comunitària com els pilars fonamentals per al desenvolupament d’un sistema sanitari sostenible, enfocat a la promoció i la prevenció i l’atenció integrada, longitudinal i continuada, centrada i propera a les persones.

La ciutadania és la titular del Sistema Nacional de Salut i, per tant, la seva participació ha de ser en categoria de codecisió. La participació i l’empoderament de la ciutadania en les polítiques públiques és un valor de qualitat democràtica.

Per poder desenvolupar les competències pròpies de l’administració local en salut pública (prevenció, promoció i protecció de la salut) i modificar el paradigma actual, basat en el sistema sanitari, i passar a un de nou basat en la salut.

 1. Lluitarem perquè Igualada tingui un sistema sanitari amb tots els professionals necessaris. A l’Hospitals i els CAPs hi ha d’haver les plantilles necessàries per donar un bon servei públic a la ciutadania. Ens oposem a les retallades, al tancament i reducció d’horaris dels CAP, a les privatitzacions de serveis i a les llistes d’espera i defensem les condicions laborals i salarials dignes.
 2. Impulsarem polítiques de salut a totes les polítiques municipals. Farem de les polítiques de salut una política transversal. Cal que totes les regidories incorporin la perspectiva salut a les seves polítiques i avaluïn l’impacta en salut de les seves accions i també que incorporin accions destinades a actuar sobre els desequilibris socioeconòmics que es situen a la base dels problemes de salut dels individus i la comunitat.
 3. Incorporarem la perspectiva de gènere i la diversitat en la salut. Les diferències biològiques, psicològiques, socials i culturals entre homes, dones i persones LGTBI fan necessari incorporar la perspectiva de gènere i la diversitat tant en els programes preventius com en els assistencials i de tractament que porten a terme els serveis públics de salut.
 4. Garantirem l'accessibilitat al sistema sanitari a tota la ciutadania tot assegurant l’empadronament i l’accés a la targeta sanitària sense exclusions.
 5. Impulsarem cobertures de salut bucodental a la població en risc d’exclusió i vulnerabilitat econòmica, sobretot d’infants i joves, tot aplicant la tarifació social.
 6. Vetllarem per la participació de les persones en la millora de la salut mitjançant els Consells Municipals de Salut, el Governs Territorials i la participació directa en els òrgans de governs dels centres proveïdors.
 7. Promourem les actuacions de salut ambiental adreçades al control i la vigilància dels agents físics, químics i biològics presents en el medi (aus urbanes, insalubritat en habitatges, legionel·losi, plagues urbanes, piscines d'ús públic i poliesportius o qualitat de l’aigua potable).
 8. Promourem programes d’educació en la salut sexual i reproductiva des d’una perspectiva de coneixement del propi cos i per una sexualitat lliure.

FEMINISME i LGTBI+

Igualada és una ciutat diversa. La vida de les dones ha canviat radicalment en els últims 40 anys. Des de lluny cada generació de dones ha hagut d’afrontar les discriminacions que s’ha trobat per avançar i continuar lluitant per mantenir els drets assolits. Encara experimentem, però, la força opressora i les repercussions quotidianes en la nostra vida que suposa el predomini del sistema i la ideologia patriarcal.

La proximitat amb la realitat de la ciutadania, allò que passa a la vida pública i privada, passa en una ciutat. La virtut de l’administració local amb governs d’esquerres és la capacitat de resposta sobre els problemes reals, actuar sobre la quotidianitat i transformar la societat.

La Regidoria de Feminismes i LGTBI+ i la incorporació de la perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+ a tota la política municipal, són instruments claus per l’abordatge de les demandes socials i la superació de les desigualtats entre homes i dones, cada vegada més diverses i amb major complexitat.

La política municipal per la equitat de gènere és essencial per transformar les condicions de vida de la gent en el proper mandat municipal. És un compromís que expressem en la implementació d’unes polítiques públiques que obeeixen al principi d’equitat, per construir una societat més justa i democràtica, i es fonamenten en els valors feministes com a opció ideològica.

 1. Crearem la regidoria de Feminisme i LGTBI+. També impulsarem el Consell Municipal de Dones i el Consell Municipal LGTBI+ que seran espais de participació consultius per definir les polítiques de la regidoria.
 2. Recuperaremem, actualitzar i vetllarem pel compliment del Pla de d’Igualtat, un compromís per l’equitat de gènere i les relacions lliures, igualitàries i sense violència.
 3. Crearem el Pla Local LGTBI+ a través d’un procés participatiu i obert per desplegar la llei contra la LGTBIfòbia i per la visualització de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexual. S’impulsarà un Centre LGBTI+ d'àmbit comarcal per a comptar amb un espai públic a la ciutat i comarca on oferir serveis d’acompanyament, informació i assessorament sobre LGBTI+, així com un centre de recursos permanent amb diversos espais disponibles a disposició de les entitats i del conjunt de la ciutadania. El Centre serà un espai de socialització, visualització i normalització del col·lectiu entre la ciutadania.
 4. Farem ús del llenguatge no sexista en tots els àmbits administratius i fomentar-ne l’ús a tota la comunitat i teixit social del municipi.
 5. Posarem els recursos necessaris per contribuir a l’objectiu d’eradicar la violència masclista, a través de programes per a la prevenció i educació, comptant amb les entitats de dones i actuant sobretot en la població adolescent.
 6. Incorporarem en totes les transformacions urbanes els criteris de gènere. L’incorporarem, de forma permanent i integral, en el disseny urbanístic i d’espais comuns.
 7. Combatrem la soledat en què es troben moltes dones grans a través de programes d’acompanyament i voluntariat, d’activitats i d’incentivar la participació social.
 8. Donarem suport a les dones migrades tot creant mesures específiques als plans d’acollida. Facilitarem la integració i implicació en la vida ciutadana des de la diversitat (les convidarem a participar en els actes i les festes, en les AMPA i entitats...). Instarem l’Administració de l’Estat perquè rectifiqui les injustícies de la Llei d’Estrangeria (que totes les filles i fills gaudeixin d’una situació regular i que aquesta no depengui de la situació laboral del progenitors a l’hora de néixer el nadó; que puguin treballar les dones que han vingut per reagrupament familiar...).
 9. Ens comprometem a lluitar contra la tracta i la prostitució que pugui esdevenir al territori, desenvolupant els mecanismes adequats per acollir i atendre a dones en situacions d’explotació sexual.

EDUCACIÓ

Creiem que l’educació és un dret fonamental i creiem que hem de poder garantir un accés universal, sense diferències per raons de situació social, de procedència, religió, gènere, orientació sexual, necessitats educatives especials o de capacitat econòmica. I que garanteixi la cohesió social de la nostra societat i la igualtat d’oportunitats.

 1. Consolidarem l’Oficina Municipal d’Escolarització, que entre altres funcions tindrà la planificació de les futures necessitats educatives i de lluita contra la segregació escolar. Reclamarem més places públiques per a l’ensenyament obligatori.
 2. Potenciarem els estudis universitaris que es poden cursar a Igualada.
 3. Dissenyarem una política municipal integral de beques i ajuts.
 4. Reobrirem la quarta escola bressol pública de la ciutat a Cal Badia.
 5. Impulsarem el “Camí segur a l’escola” amb un accés garantit per infants i joves a peu i en bicicleta.
 6. Configurarem una xarxa integrada d’orientació i acompanyament acadèmic i professional.
 7. Reactivarem i enfortirem les competències dels Consells de Formació Professional Municipals per impulsar, entre d’altres, sistemes de formació i treball (FP Dual).
 8. Ens comprometem a que els diferents serveis treballin en xarxa per detectar necessitats sociosanitàries i educatives entre els infants i joves.
 9. Promourem l’educació de les arts a totes les edats a través de la tarifació social per garantir un accés als estudis de música, arts plàstiques i arts escèniques.
 10. Garantirem i reforçarem l’educació no reglada als centres cívics amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Fomentarem les aules d'extensió universitària i programes de formació d’adults.

CULTURA

Dret a gaudir, accedir i crear cultura. La cultura és un bé social del qual n’han de poder gaudir totes les persones, independentment de l’edat, la situació socioeconòmica, l’origen o les capacitats.

 1. Reactivarem l’Institut Municipal de Cultura com espai de participació i impuls de polítiques culturals.
 2. Crearem una finestra única per facilitar els tràmits de les entitats amb l’Ajuntament.
 3. Habilitarem l’espai de l’Escorxador com a equipament cultural polivalent per a la ciutat i com a centre de creativitat. El Teatre Municipal l’Ateneu quedarà habilitat per a les funcions de teatre i auditori de música. Impulsarem cicles de música i crearem una sala per a fer-hi concerts de cambra.
 4. Coordinarem la programació cultural de la Conca d’Òdena, amb l’acord de tots els municipis que la formen.
 5. Farem arribar la vida cultural i artística a tots els barris de la ciutat.
 6. Crearem una segona Biblioteca per a la ciutat, al nord, als terrenys de darrere la Sagrada Família i ampliarem els horaris de la Biblioteca de Cal Font.
 7. Impulsarem el Museu del Tèxtil i la Moda al primer pis del Museu, a la sala de les Encavallades. Reordenarem els cicles d’exposicions de la ciutat amb una especialització per temàtiques de les sales.
 8. Crearem la targeta Cultura Jove per garantir l’accés a la cultura i la targeta Igualada Cultura per garantir que la cultura sigui accessible a tothom independentment de la situació social i econòmica.

ESPORT

L’esport, arran del seu caràcter educatiu i el seu poder d’influència en la societat, pot esdevenir una magnífica eina de resolució de conflictes, de cohesió i de convivència social entre els més joves i contribuir a la construcció d’una societat més justa i saludable.

 1. Reformarem els vestuaris i les dutxes de les instal·lacions esportives municipals (piscina de Les Comes, Estadi Atlètic, etc.).
 2. Reactivarem la Setmana de l’Esport i donarem el màxim de suport a l’esport escolar i a l’esport base.
 3. Farem que les entitats i clubs de la ciutat tornin a ser els protagonistes dels grans esdeveniments esportius que s’organitzen a la ciutat.
 4. Habilitarem espais públics per practicar l’esport amb estructures de gimnàs a tots els barris i instal·larem un skate park al parc de Valldaura.
 5. Establirem criteris clars i transparents en els convenis i en la gestió de les subvencions esportives, tot prioritzant els clubs que vetllin per la igualtat entre l’esport femení i masculí, que promoguin la inclusió social i la integració de persones amb diversitat funcional.

DEMOCRÀCIA OBERTA

Volem l’apoderament de les persones i per tant pensem que la participació ciutadana ha de ser imprescindible, real i vinculant. També volem una transparència absoluta i accessible fàcilment a tots els nivells de la gestió política, des de les agendes dels regidors fins a les adjudicacions de les contractacions.

És un objectiu molt important d’Igualada Som-hi avançar cap a la sobirania tecnològica i aconseguir un veritable apoderament digital de la ciutat i de totes les persones. En aquest sentit subscrivim i adoptem com a marc de referència les estratègies municipals d’apoderament recollides al document publicat a apoderamentdigital.cat.

 1. Recuperarem els consells de participació ciutadana de districte i sectorials en forma d’Assemblees de Barri on hi assistirà l’alcalde i els regidors per conèixer, de primera mà, els problemes dels veïns i donar detall de les actuacions del govern. Volem que siguin oberts i consultius. Crearem la figura del regidor de barri per afavorir la proximitat.
 2. Potenciarem la participació ciutadana mitjançant eines participatives presencials i digitals com ara consultes o enquestes. Farem pressupostos participatius.
 3. Vetllarem perquè la gestió municipal sigui pública i de fàcil accés per als ciutadans i ciutadanes. Impulsarem l’avaluació i autoavaluacions de la gestió publica, farem que les contractacions siguin transparents i facilitarem l’accés de la ciutadania a les dades de caràcter públic. Crearem l’Oficina Municipal de la Transparència com espai d’accés a qualsevol document públic.
 4. Proporcionarem accés real a la ciutadania a una oferta assequible i variada de serveis de telecomunicacions de la màxima qualitat, capacitat i neutralitat.
 5. Potenciarem que totes les webs i aplicacions municipals funcionin sense cap desavantatge i amb programari lliure.
 6. Vetllarem per l’accessibilitat a persones amb diversitat funcional. Cal que els formats d’informació compleixin els estàndards i recomanacions perquè siguin accessibles per a persones amb capacitats diverses.
 7. Promourem espais de connexió i ús tecnològic que ofereixin eines i recursos de manera gratuïta a la ciutadania i dotarem de recursos als existents (biblioteques, centres cívics o telecentres). Oferirem formació tecnològica a col·lectius amb risc d’exclusió social per motius socioeconòmics.
 8. Posarem en marxa programes de formació i capacitació digital per a la ciutadania i reforçarem els existents.